Často kladené otázky

FAQ - Slavné často kladené otázky. Zde najdete všechny potřebné informace o tom, jak to funguje!


1. Jak rezervovat ubytování?

Jak rezervovat a zaplatit, najdete na naših stránkách.

Jak rezervovat?
Zpùsob platby

2. Jak zjistit více informací o ubytovací kapacitì?

V detailním popisu každé ubytovací jednotky mùžete najít všechny pøíslušné informace. Snažili jsme se o opravdu detailní popisky objektù. U každá kapacity naleznete:
• Všeobecné informace – služby a informace o kapacitì
• Místnosti v ubytovací kapacitì – popsání a obrázky každé z místnosti uvnitø kapacitì
• Ceník – informace o cenì ubytování a dodateèných službách
• Pláže v blískosti – popsáni a obrázky plážích v blízkosti

Pokud na naších stránkách nenajdete nìjako informaci, obrat'e nám se bud' e-mailem info@amargrupa.com nebo telefonicky na +385 21 400 400 kde Vám naši pracovníci rídi odpoví na dotazy.

3. Jak zjistit více informací o destinaci?

Každá destinace, kde se nachází ubytovací kapacita v naší nabídce, je detailnì popsána v našem internetovém interaktivním prùvodci. Naleznete zde popisy regionù, riviér a mìst.

Interaktivní prùvodce AMAR Grupa

4. Jak zjistit více informaci o dodateèných službách?

Pokud existují nìjaké dodateèné služby pro danou ubytovací kapacitu, dozvíte se o nich v detailním popisku ubytovací kapacity. Dodateèné služby nejsou zahrnuty v cenì ubytování. Vìtšinou se snažíme udávat ceny dodateèných služeb v podrobném popisu kapacity. Pokud tyto informace nejsou úplné, neváhejte a kontaktujte nás, rádi vám pomùžeme se zodpovìzením dalších otázek. Pokud na naších stránkách nenajdete nìjako informaci, obrat'e nám se bud' e-mailem info@amargrupa.com nebo telefonicky na +385 21 400 400 kde Vám naši pracovníci rádi odpoví na dotazy.

5. Koho mùžu kontaktovat v pøípadì neoèekávaných komplikací pøi pøíjezdu do destinace?

Pokud dojde k nìjakým neoèekávaným komplikacím pøi pøíjezdu do destinace, mùžete se obrátit buï pøímo na majitele ubytovací jednotky, nebo zavolejte do našeho obchodního oddìlení na +385 21 400 400, pøípadnì zašlete e-mail : info@amargrupa.com Vaší spokojenost je dùležitá.

6. Co zobrazují ceny AMAR Grupa?

Ceny uvedené v ceníku AMAR Grupa jsou uvedené v euro, za osobu a den. Pakliže jste vybrali požadované ubytování, pro urèité období, na spodní stranì ceníku se zobrazí celková kalkulace pro zadané parametry.

7. Koho mohu kontaktovat, pokud budu potøebovat poradit na místì?

Pro pomoc èi doporuèení se mùžete buï obrátit pøímo na majitele ubytovací jednotky, nebo zavolejte do našeho obchodního oddìlení na +385 21 400 400, pøípadnì zašlete e-mail : info@amargrupa.com

8. Je èas nástupu a ukonèení ubytování pøesnì vymezen?

Každá ubytovací jednotka nebo kapacita má svùj vlastní harmonogram èasù nástupu a ukonèení pobytu. Podrobnì o tìchto èasech uvádíme v každém detailním popisu každé ubytovací kapacity. Pokud vám vaše cesta nebo cestovní plány neumožní nástup èi ukonèení pobytu v daných èasových rozmezích, neváhejte nás kontaktovat o pøípadných alternativách. Pokud to dovolí okolnosti a situace, budeme se snažit s majitelem dohodnout pro vás to nejvýhodnìjší.

9. Mohu si s sebou pøivézt také domácího mazlíèka?

Svého domácího mazlíèka si s sebou mùžete vzít pouze v pøípadì, že to povoluje vlastník nemovitosti. Informace o této možnosti naleznete u každé ubytovací kapacity, hned v základních informacích. Berte dále, prosím, na vìdomí, že za svého domácího mazlíèka budete muset také nìco zaplatit.

10. Proè a v jakých pøípadech se musím zaregistrovat na vašich stránkách?

Pouze zaregistrovaní uživatelé mohou provádìt on-line rezervace a mohou se zároveò úèastnit soutìží o ceny. Registrace probíhá snadno a jakmile se jednou zaregistrujete, mùžete pak s vaším e-mailem a heslem kdykoliv vstoupit do našich webových stránek. Údaje potøebné pro registraci jsou e-mail, heslo, jméno a pøíjmení, adresa, mìsto a stát, telefonní kontakt na vás.

Ochrana Vašich osobních dat je dùležitá pro nás a je obchodním tajemstvím. Nicménì, v urèitých pøípadech je nezbitné aby èást Vašich osobních dat byla pøedána tøetí stranì – majitelù/vlastníkù ubytování, hotelu, nebo pojišt'ovnì.

11. Co je to voucher?

Voucher je potvrzení o provedení platby za váš zájezd a služby s ním spojené, a je vydán pouze v pøípadì, kdy došlo k pøevodu penìz na náš úèet. Každý host se prokazuje voucherem majiteli ubytovací kapacity pøi pøíjezdu. Majitel ubytovací kapacity na základì voucheru hosta ubytuje a bude poskytovat služby ve voucheru specifikované, tedy, vámi pøedplacené.

Majitel/Vlastnik má povinnost poskytnout Vám služby které jsou vyznaèené na Voucheru, proto Vás prosíme aby jste ho zkontrolovali, a pokud je ho tøeba zmìnit, prosíme aby jste nás kontaktovali bud' e-mailem info@amargrupa.com nebo telefonicky na +385 21 400 400.

12. Jak zjistím více o plážích v dané destinaci?

Informace k plážím v dané destinaci najdete v našem internetovém interaktivním prùvodci. Každé místo, které je obsahem naší nabídky, u sebe má také odpovídající fotografii se struèným popiskem. Popis také zahrnuje nejzajímavìjší pláže a jejich zázemí v nejbližším okolí.

Interaktivní prùvodce AMAR Grupa

 
 

Máte-li dotaz, neváhejte se zeptat jej

Ještě žádný komentář

Zbývající znaky 1000
 
 

Podobné Apartmány v Informace o Chorvatsku

žádné výsledky