Způsoby platby

Přijímáme několik způsob platby, pokud jde o rezervovat vila v Chorvatsku. Přečtěte si prosím, jak postupovat, když jste našli dům, který chcete objednat

Naše internetové stránky je možné vybrat si ze dvou zpùsobù úhrady:

1. Platba bankovním pøevodem ze zahranièí

Pokud zvolíte tuto formu platby, pak èástku, vyplývající z rezervace, pøevádíte bankovním pøevodem na náš devizový úèet.

Údaje potøebné pro bankovní pøevod:
Plátce: Jméno, pøíjmení a úplná adresa plátce
Pøíjemce: AMAR Grupa d.o.o., Rendiæeva 20, HR 21000 Split, Republika Hrvatska
Banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Domovinskog rata 29 b, 21000 Split
IBAN: HR7524840081102763384
SWIFT : RZBHHR2X
Dùvod platby: Služby dle rezervace èíslo - uveïte èíslo rezervace
Èástka Uveïte èástku podle potvrzení rezervace, které jste obdrželi
Variabilní symbol: èíslo rezervace

* Poplatky za transakci hradí plátce

2. Kreditní kartou: Visa, Mastercard, Amex

Na našich internetových stránkách mùžete zvolit úhradu pomocí platební karty Mastercard, Visa nebo American Express. POZOR! - platbu kartou lze realizovat pouze tehdy, je-li vaše karta embosovaná a máte k ní povolení pro platby pøes internet - ovìøte si nejprve u vašeho bankéøe. Pokud jste majiteli tzv. èipové platební karty, nebudete schopni pomocí této karty transakci realizovat. Platba kartou probíhá online pomocí autorizaèního centra T-Com Pay Way, pøièemž tyto platby probíhají za vysoké ochrany. Èíslo platební karty a její platnost automaticky pøovìøuje a autorizuje autorizaèní centrum banky pro platby kartou online. Po nìkolika vteøinách obdržíte potvrzení o provedení transakce online: toto oznámení obdrží jak plátce, tak i pøíjemce platby formou e-mailové zprávy. Formou Pay Way si pøíjemce platby inkasuje z vaší karty autorizovanou èástku transakce. Dùležité je zdùraznit i to, že díky systému Pay Way nemá ani jedna ze zúèastnìných stran pøístup k informacím protistrany: banka pøíjemce (obchodníka) vidí pouze finanèní údaje, týkající se dané transakce, nevidí však detaily o koupi. Zároveò z druhé strany, pøíjemce (obchodník) vidí pouze údaje o koupi, avšak nemá možnost vidìt do finanèních údajù plátce.
Zpùsob zabezpeèení - Pøi platbách kartou online probíhají transakce v silnì zabezpeèeném modulu T-Com Pay Way, které zahrnují nejmodernìjší standardy v ochranì údajù - tzv. zabezpeèní s SSL protokolem se 128-bitovou enkrypcí údajù a algoritmem MD5. Podle norem a pøedpisù ISO 8583 probíhá komunikace mezi bankou plátce a bankou pøíjemce pøi platbách kartou online výhradnì mezi tìmito ústavy ve zcela oddìlené a zabezpeèené èásti tohoto komunikaèního systému, podporovaného dvoustupòovým firewallem. Hrazená èástka se pøepoèítává z EUR na kuny kurzem platným v den provádìní platební transakce.

Proces provádení transakcí:

Dle našich všeobecných podmínek je možné úhradu rezervace provést dvìma zpùsoby:

1) celkovou èástku ihned po potvrzení rezervace nebo na dvakrát, nejprve zálohu a poté doplatek celkové èástky. Úhrada celkové èásty zájezdu je nutná u zájezdù, jejichž den èerpání služby zaèíná od 1 do 21 dnù od provedení rezervace.

2) úhrada zájezdu na dvakrát, nejprve formou zálohy a poté doplatkem celkové èástky se mùže øídit dvìma pravidly, pakliže jsou obì akceptovatelná. Takový jeden z modelù pak uvidíte u vaší rezervace jako pøidìlenou formu úhrady.
Model 30:70 = zálohu ve výši 30 % hradíte ihned po obdržení potvrzení rezervace, a zbývající doplatek ve výši 70 % jste povinni uhradit ve lhùtì uvedené v potvrzení rezervace.
Model 50:50 = zálohu ve výši 50 % hradíte ihned po obdržení potvrzení rezervace, a zbývající doplatek ve výši 50 % hradíte PØÍMO majiteli objektu v den pøíjezdu.

*Tento zpùsob platby není možný v pøípadì objednávání pobytù v hotelech èi u charterù jachet/lodí.

PO ZAPLACENÍ

• po úhradì zálohy obdržíte potvrzení o uhrazení zálohy a podrobné informace o vaší rezervaci

• po úhradì 100% ceny zájezdu obdržíte vyúètování s detailním rozpisem nákladù zájezdu a Voucher (poukaz, díky kterému budete moci èerpat zaplacené služby pro dané období ve vámi vybrané destinaci a objektu).

Ve voucheru naleznete:

* jméno a pøíjmení, adresu a telefonní èíslo poskytovatele služeb (právnická èi fyzická osoba)
* adresu objektu (apartmánu, hotelu...)
* jméno, pøíjmení a adresu úèastníka/ù zájezdu
* poèet osob a jména dalších úèastníkù zájezdu
* kopie o zaplacení služeb, období (poèátek a konec) èerpání zaplacených služeb
* zmínku o uhrazené pobytové taxe
* vyèíslení doplatku, pokud jste obdrželi možnost modelu 50:50

 
 

Máte-li dotaz, neváhejte se zeptat jej

Ještě žádný komentář

Zbývající znaky 1000
 
 

Podobné Apartmány v Informace o Chorvatsku

žádné výsledky