Jak rezervovat ubytování v apartmánu v Chorvatsku

AmarGrupa.com nabízí velký výběr bytů k pronájmu celého Chorvatska a chorvatského pobřeží

Vnìkolika lehkých krocích si mùžete zarezervovat ubytování pro Vaši dovolenou - pøímo, z Vašeho domova, nebo odkudkoliv na svìtì, kde právì se nacházíte. V následujících 5 krocích Vám názornì pøedvedeme, jak si vyhledat a zarezervovat ubytování z naší nabídky.

VYHLEDÁNÍ UBYTOVÁNÍ

Pro vyhledání nejvhodnìjšího ubytování dle Vašich požadavkù postupujte následovnì:

• pomocí vyhledávaèe na titulní stranì mùžete vyhledat podle: oblastí, míst, volných termínù, poètu osob, a pokud Vás zajímají i další pro Vaší dovolenou dùležité prvky, rozšiøte Vaše vyhledávací kritéria o tøeba výhled na moøe, mraznièku èi jiné charakteristiky, které jsou v našich nabídkách obsaženy.

• použít a vybrat si z našich doporuèení: v této rubrice pro Vás vybíráme to nejlepší z naší nabídky

• neboi mùžete kontaktovat jednoho z našich pracovníkù buï telefonicky na èísle +38521400400, èi e-mailem na adrese info@amargrupa.com , popøípadì chatem, a vyèkat až Vám nalezneme to nejvhodnìjší dle Vašich kritérií.

VÝBÌR UBYTOVACÍ JEDNOTKY

Abyste si mohli co nejsnadnìji vybrat objekt, který by nejvíce odpovídal Vaším pøedstavám o strávení dovolené, zahrnuli jsme do našich nabídek co nejpodrobnìjší údaje o daném objektu i jeho okolí. U každého takového objektu naleznete detailní popis s velkým množstvím fotografií. U každého objektu je také vyobrazen poèet a typ ubytovacích jednotek (apartmány pøípadnì popokje v soukromí), které mùžete rezervovat. Dále zde naleznete podrobný ceník, informaci o umístìní doporuèované a nejbližší pláže, a zároveò popis místa, kde se požadovaný objekt nachází. U každé ubytovací jednotky je možné podívat se i do každého pokoje takové jednotky a to díky široké škále fotografií.

DOSTUPNOST UBYTOVÁNÍ A VÝPOÈET CENY

Vyberte si ubytovaci objekt a jednotku, ve které byste chtìli strávit dovolenou a kliknìte na tlaèítko „Kalkulace ceny“. Tím jednak provìøíte dostupnost ubytovací jednotky v požadovaném termínu a zároveò provìøíte celkovou cenu ubytování. Berte prosím na vìdomí, že ubytování v soukromí èi v apartmánu je bez snídanì, na rozdíl od ubytování v hotelu, kde v cenì ubytování je zahrnuta také snídanì. Pokud si pøejete více služeb, zaškrtnìte si je již pøi výbìru. Nìkteré služby jsou dostupné jen na vyžádání. Systém Vám vypoèítá celkovou cenu vèetnì všech slev, pøíp. poplatkù, doplatkù a tax. Díky tomuto zpùsobu se pak vyhnete tìmto platbám po pøíjezdu na místo pobytu. Poté, co si vyberete služby, datum a poèet osob, kliknìte na tlaèítko „Další“, abyste se v procesu rezervace dostali k dalšímu kroku. Systém Vás upozorní, že do 24 hodin obdržíte na Vaší e-mailovou adresu potvrzení od našich operátorù zda je tento Váš typ ubytování dostupný k dokonèení rezervace.

POTVRZENÍ REZERVACE

Poté, co obdržíte oznámení o dostupnosti Vámi vybrané ubytovací jednotky, kliknìte na odkaz v e-mailu a automaticky budete pøesmìrováni na stránku k provedení platby. Pøed tím, než zaènete s placením, je nutné, abyste si nejprve pøeèetli naše Všeobecné podmínky a pokud s nimi souhlasíte, zaškrtnìte, že s tìmito Všeobecnými podmínkami souhlasíte. Pokud s nimi nebudete souhlasit, systém Vám nedovolí postupovat dále v dokonèení rezervace a v platbì.
Pakliže souhlasíte s podmínkami, mùžete si vybrat zpùsob úhrady. Podle výbìru zpùsobu platby Vás systém bude navigovat pøíslušnou formou dále.

• Pokud jste zvolili platbu bankovním pøevodem - systém Vás nanaviguje na stránku, kde si budete moci vytisknout kalkulaci k Vašemu pobytu a podle nich zadat bankovní pøíkaz k úhradì.

• Pokud jste zvolili platbu platební kartou online, systém Vás pøesmìruje na zabezpeènou stránku Payway, kde budete moci provést tuto transakci ve vysoce zabezpeèeném systému.
Rezervace se tak stane potvrzenou a ubytování je pro Vás zajištìn - ZAPLACENO.

DOKONÈENÍ PROCESU REZERVACE

Poté, co je rezervace plnì uhrazena, obdržíte e-mailem Úèet (fakturu), kterou bude stvrzena Vaše platba, a Voucher. Voucher je prostøedek, díky kterému se majitelu ubytovací jednotky prokážete, že pro uvedený termín a poèet osob máte zaplacené ubytování v daném objektu.

Na Voucheru bude uvedeno:

1. Služby, které jste si zaplatili
2. Množství a rozpis služeb
3. Všechny informace o objektu (adresa, èíslo telefonu a jméno majitele objektu)

Na Vás už zùstává jen to, že musíte Voucher pøedat majiteli objektu nebo na recepci hotelu v den pøíjezdu do objektu.

 
 

Máte-li dotaz, neváhejte se zeptat jej

Ještě žádný komentář

Zbývající znaky 1000
 
 

Podobné Apartmány v Informace o Chorvatsku

žádné výsledky